ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ИЗВЪРШВАЩИ ПОКУПКИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА ДЖЕНЕРАЛ ВЕНДИНГ ЕООД

 1. Въведение:

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашата компания Дженерал Вендинг ЕООД (нататък Дженерал Вендинг).

Тази декларация за поверителност е приложима за https://www.shop.sivendingspot.com, притежаван и управляван от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД.

Посетителите на уебсайта https://www.shop.sivendingspot.com на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД са две категории:

– Нерегистрирани: Това са лица, които посещават интернет страницата на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД без да извършват регистрация.

– Регистрирани: Това са посетители, които се регистрират на интернет страницата на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД, чрез въвеждане на лични данни.

Aко Вие искате да извършите покупки на стоки от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД чрез нашия уебсайт, е необходимо предоставянето и обработването на Ваши лични данни.

Защитата на личните Ви данни е приоритет за фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД и ние гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен.

При обработването на лични данни фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – нататък Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), спазва съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и те се обработват в съответствие с тази Декларация на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД.

Като администратор фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни, обработвани чрез този уебсайт.

Кои лични данни и каква информация обработва администратора на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД и защо те се събират и обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни използващи услугите на уебсайта на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви информира и как да осъществявате достъп до информацията, и да я актуализирате. Освен това да бъдете информирани, чрез нея и за правата, които имате.

 1. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни

2.1. Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД обработва личните Ви данни за целите на сключване на продажби в онлайн магазина на „Дженерал Вендинг“ и изпълнение на задълженията по продажбите, като спазва следните принципи:

а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Общият регламент за защига на данните посочва, че обработването е законосъобразно, когато е налице поне един от следните елементи при обработването:

субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели

е за изпълнение на договор, по който субектът е страна

за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора

е за изпълнение на задача в обществен интерес

е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните

е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство, например когато субектът е дете

б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват допълни¬телно по начин, несъвместим с тези цели.

в) Личните данни, които се събират и обработват при извършването на продажби в онлайн магазина на „Дженерал Вендинг“, са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

г) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

ж) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.

 1. Определения

Нашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:

а) лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б) субект на данни

Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в) обработване

в) обработване на лични данни

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще.

д) профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

е) администратор или администратор отговорен за обработването

Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

ж) обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

з) получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

и) трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

й) съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 1. Име и адрес на администратора

Администратор за целите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), другите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и другите разпоредби, свързани със защитата на данните е:

„ДЖЕНЕРАЛ ВЕНДИНГ “ ЕООД, с ЕИК 202534193

ул. „Неофит Рилски“ №7

5300 Габрово

България

Телефон: 0898598505

Email: sivendingspot.shop@gmail.com

Уебсайт: https://www.shop.sivendingspot.com

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с тази Декларация или защитата на лични данни в Дружеството, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: sivendingspot.shop@gmail.com

По пощата: гр Габрово, ул. „Неофит Рилски“ №7, за лицето за контакт за защита на данните

 1. Бисквитки

Интернет страницата на „Дженерал Вендинг“ използва „бисквитки“.

„Бисквитките“ или „Cookies” са текстови файлове, които когато посещавате интеренет страницата ни чрез интернет браузъра Ви се поставят в устройството Ви. Когато я посетите отново, Бисквитката дава възможност на нашата интернет страница да разпознае Вашето устройство. Така „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители на уебсайта ни. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо всеки път да въвежда данни за достъп, когато уебсайтът е достъпен, защото бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя и това се поема от уебсайта. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Вие обаче можете по всяко време чрез съответната настройка на използвания от Вас интернет браузър да отказвате всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако Вие деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, някои функции или услуги на уебсайта може да не функционират правилно без „бисквитки“.

 1. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, LinkedIn, YouTube и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 1. Събиране и обработване на данни.

Ако поръчате продукт, Ви питаме за Ваши лични данни, за да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.

С регистрацията Ви на нашия уебсайт, ще запазим предоставените от Вас данни, за да улесним Вашите покупки от нашия уебсайт.Чрез създаване на профил в нашия магазин, ще имате достъп до ускорен процес за извършване на поръчките, ще можете да запазите личните си настройки, да преглеждате предишни поръчки.

Регистрираните лица са свободни да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията и поръчването.

Ако имате нужда по друг начин да се свържете с нас за да извършите поръчка (като например по телефон, чрез имейл или на място в търговски обект), ние ще съберем информация за Вас и по тези канали, за да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.

Какви данни се обработват от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД:

– Обработват се следните видове лични данни, предоставени от Вас и необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД:

(1) за физическа идентичност: Вашето собствено име и фамилия,

Имена, адрес и други данни на пълномощник, вписани в документа за упълномощаването му да представлява субекта на данни пред фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД;

(2) данни за контакт: Вашия адрес: за доставка, фактуриране, за изпращане на ремонтираните или заменени стоки и за кореспонденция (улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент; област; пощенски код, наименование на населеното място, държава или друго: например пратка до пощенски офис на куриерска фирма), адрес на електронна поща (e-mail адрес), телефон за връзка;

(3) информация за банкова сметка – данни събирани при извършване на плащането към фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД или за възстановяване от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД на платената цена при връщане на закупената онлайн стока в законоустановения срок или при невъзможност за ремонт или замяна на продукта при основателна рекламация (информация за банкова сметка не е задължително да се предоставя, защото субектът на данните може да желае да ползва услугата наложен платеж или плащане в брой(на място на търговски обект на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД ).

(4) данни от профила Ви за достъп – Вашето потребителско име за достъп до https://www.shop.sivendingspot.com,парола, история на поръчките;

(5) друга информация, свързана със закупените продукти: Ваши писма, електронни писма, информация относно рекламацията, жалби, искания, оплаквания или друга обратна връзка, която получаваме от Вас за закупените продукти.

Винаги можете да изберете какви лични данни искате да ни предоставите (ако изобщо имате желание да ни предоставите Ваши лични данни). Ако обаче искате да направите поръчка, изискваме от Вас (като минимум) Вашето име и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка и ако изберете да не ги предоставяте, ние няма да можем да обработим поръчката Ви и да Ви доставим стоката.

– Данни, предоставени от Вас посредством използването на дадено устройство (Вашия компютър, таблет, телефон или друго устройство):

Когато посещавате (извиквате) нашия уебсайт, ние събираме информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Тази информация включва данни като (1) Вашия интернет протокол адрес (IP адрес), (2) датата и времето на достъп до Интернет сайта ни, (3) използваните видове и версии на браузъра, (4) информация за операционната система на устройството (5) настройките ви за език (6) интернет доставчика на системата за достъп (7) история на преглеждането (8) на интернет страницата, от която системата за достъп до него достига нашия уебсайт (т.наречените референти).

При използване на тези данни, фирмаа „Дженерал Вендинг” ЕООД не прави заключения за Вас. Тази информация е необходима за целите на (1) правилно представяне на съдържанието на нашия сайт (2) оптимизиране на съдържанието на нашия сайт, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и уебсайт технологии и (4) за целите на защита на функционирането на сайта, например за защита срещу кибератаки и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от Общия регламент за защита на личните данни Обоснованият ни интерес е обусловен от изброените цели по-горе за обработването на тези данни. Те няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако има законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

– Обработват се следните данни, изготвени и генерирани от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД в процеса на продажба на стоките: (1) номер на поръчка, клиентски номер, информация за фактури и размер на съдържащите се в тях задължения; (2) данни, необходими за изготвяне на фактурите за доставки, както и за доказване на тяхната достоверност – вид, количество и стойност на закупените стоки; (3) информация за избрания от Вас начин на плащане, (4) извършени и дължими плащания; (5) информация за изменения, допълнения или отказ от поръчки, заявяване на повреди, получаване на информация и съдействие във връзка със закупените продукти.

 1. Предоставяне на лични данни от субекта на данни на администратора, като договорно или законово задължение. Възможните последствия от липсата на предоставяне на лични данни.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Субектът на данните например трябва да ни предостави лични данни, когато бъде сключен договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен и изпълнен.

Преди да предостави свои лични данни субектът на данните може да се свърже с нашето лице за контакт. Нашето лице за контакт пояснява на субекта на данни дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора.

 1. Целта на обработването на Вашите лични данни е приемането на Вашите поръчки за покупки и извършването въз основа на тях на продажби в онлайн магазина на Мост, като личните Ви данни се обработват на следните правни основания за обработване:

а) за установяване на самоличността Ви и сключване на продажбите;

б) използване на събраните данни за Вас за изпълнение на договорните задължения на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД произтичащи от продажбата на стоките:

– за дейностите, свързани с приемане на поръчките постъпили в онлайн магазина на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД (т.е. извършени в настоящия уебсайт) и изпращане на поръчаните стоки (доставка на стоките) на поръчалия ги;

– за установяване на връзка с лицата по телефон, по електронен път, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на поръчките;

– за обработване на отказ от сделката (покупката);

– за корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

– за извършване на плащане от клиента или за възстановяване на клиента на платената сума;

– за обслужване и отговор на запитвания, молби, оплаквания, предложения или жалби;

– за водене на счетоводна отчетност на извършваните доставки

– за актуализиране на предоставените лични данни или на информацията за извършените от клиента покупки

– за гаранционно обслужване на продуктите;

– за извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

в) изпълнение на законови задължения

– за изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на приложимото законодателство (за издаване на фактурата, кредитно, дебитно известие);

– за обезпечаването на контрола извършван от приходната администрация;

– за предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

– предоставяне на информация по искане на Комисията за защита на потребителите във връзка със задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите;

– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, Закон за защита на личните данни;

 1. С изключение на случаите, когато Вашите лични данни се обработват в изпълнение на законово задължение, за изпълнението на договорно задължение на администратора по договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, или се обработват за защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице, или за защита на легитимния интерес на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице, личните Ви данни могат да се обработват въз основа на изрично Ваше съгласие (например за директен маркетинг), като ако сте предоставили такова съгласие може да го оттеглите по всяко време.

Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД  използва личните Ви данни, само за целта на приемане на поръчки за покупки, извършването въз основа на тях на продажби в онлайн магазина на „Дженерал Вендинг” и изпълнение на договорните задължения на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД произтичащи от продажбата на стоките. Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД няма право и няма да използва данните, предоставени му за тази цел, за други цели, например за директен маркетинг. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него (например за директен маркетинг), и не се покрива с целта, посочена в тази Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни извършващи покупки чрез Уебсайта на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД. Администраторът на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД осигурява технически условия съгласието да бъде дадено като свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което да изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Администраторът осигурява технически условия, които да гарантират, че оттеглянето на съгласието е също толкова лесно, колкото и даването му. Искането за съгласие, както и възможността то да бъде оттеглено, се представят на ясен език, по начин, който ясно да го отличава от други въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма.

 1. Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на следните категории трети лица и на публични органи:

11.1. Обработващи лични данни, които обработват лични данни от името и по възлагане на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД въз основа на писмено споразумение или имат достъп пряк или косвен до личните Ви данни:

куриерски и транспортни фирми с оглед изпълнение на договорните задължения по доставка на закупените стоки и придружаващите документи (фактурите и гаранционните карти на хартиен носител); за предаване на ремонти или заменени при гаранционно обслужване стоки; както и на писма и друга кореспонеднция;

лица предоставящи услуги по сервизна поддръжка на продадените продукти;

лица, които поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;

банките за обслужване на извършени от Вас плащания;

лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

лица, наети на граждански договор от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД , подпомагащи процесите по продажба онлайн на стоките, логистика, доставка и др.;

доставчици на услуги в различни области – консултанти, експерти, адвокати, във връзка с извършването на онлайн продажбата на стоките, тяхната доставка и рекламациите на закупените продукти.

Предоставяне на Лични данни на обработващи лични данни се извършва само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

Обработващите лични данни нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД.

Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

11.2. Личните Ви данни, могат да бъдат предоставяни на компетентни публични органи с оглед изпълнение на тяхно нормативно задължение, предвидено в съответните законови и подзаконови нормативни актове – съд, прокуратура, следствие, МВР, ревизиращи органи – НАП, НОИ, надзорни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия

 1. Период, за който ще се съхраняват личните Ви данни

Администраторът обработва и съхранява личните Ви данни само за периода, необходим за постигане на целите посочени в тази Декларация за поверителност на личните данни, или за да бъдат спазени законовите изисквания установени от европейския законодател или в закони или подзаконови актове, на които фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД е подчинен.

Прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяването на договорното правоотношение (напр. договорът се прекратява с отказ от сделката (покупката) – потребителят /физическо лицe, коeто притежава качеството потребител по смисъла на ЗЗП/ има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние; или с изтичане на периода на валидност на гаранцията, съгласно условията в нея) и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните – напр. съгласно данъчното и счетоводното законодателство е предвиден 10-годишен срок за съхранение на счетоводни документи, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (Чл. 12 Закон за счетоводството, чл. 38 Данъчноосигурителен прцесуален кодекс – фактури, кредитно известие и др.), изтичане на определения в Закона за защита на потребителите срок за предявяване на иск за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока – предоставена на физически лица, които притежават качеството потребител съгласно ЗЗП (3 години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производителя). изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

След изтичане на сроковете за съхранение личните данни се изтриват/унищожават (чрез приложим способ – напр. чрез нарязване, изгаряне или постоянно заличаване от електронните средства, за което се съставя протокол от назначена със заповед на Управителя комисия), освен ако:

те са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила Ваша жалба, която следва да бъде разгледана от фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД;

Вие сте упражнил/а правото си да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 1. Вашите права

Вие имате следните права относно вашите лични данни:

а) Право на потвърждение

Вие имате право, да получите от администратора на фирма „Дженерал Вендинг”ЕООД потвърждение дали се обработват Ваши лични данни. Ако желаете да се възползва от това право на потвърждение, може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг наш служител.

б) Право на достъп

Вие имате право, да получите безплатно от администратора на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД информация за обработваните Ваши лични данни, по всяко време, както и копие от тази информация. Освен това имате право да получите достъп и обяснение относно обработваните Ваши лични данни, което включва следната информация:

– целите на обработването;

– съответните категории лични данни свързани с Вас;

– получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

– когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

– съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;

– съществуването на правото да подаде жалба до надзорния орган;

– когато личните Ви данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;

– съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

– Когато личните Ви данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъде информиран/а относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

Ако Вие желаете да се възползвате от това право на достъп, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД.

Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД Ви предоставя посредством Декларация за поверителност.

При Ваше искане, фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД може да Ви предостави копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

Предоставянето на достъп до свързаните с Вас лични данни, не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД .

Когато исканията Ви за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането Ви за достъп.

Фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, фирма „Дженерал Вендинг” ЕООД аргументира отказа си и Ви информира за правото Ви да подадете жалба до КЗЛД.

в) Право на коригиране

Вие имате право, да поискате от администратора на фирма „ Дженерал Вендинг”ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните или непълни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, фирма „ Дженерал Вендинг”ЕООД  уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например доставчици на услуги, публични органи), така че те да могат да отразяват измененията.

Ако Вие желаете да упражните това право на коригиране, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на администратора.

Si Vending

Aбонирай се за бюлетина